Vedtægter

§1 Navn
Institutionens navn er Danish Music Consort (DaMuCo).
§2 Hjemsted
Institutionens hjemsted er Ebeltoft.
§3 Formål
Institutionen er et projektudviklingsselskab, der, primært via kor-, klassisk- og rytmisk musik, skal give publikum musikoplevelser, samt udbrede kendskabet til forskellige musikalske genrer og stilarter. Det, der til enhver tid skal kendetegne institutionens aktiviteter, er arbejdet med den kvalitative, seriøse musik.

Som projektudviklingsselskab kan DaMuCo udvikle musikevents inden for ovenstående formål på eget initiativ eller på opdrag fra sponsorer som: virksomheder, offentlige institutioner, fonde, kommuner og amter o. lign.

DaMuco påtager sig projektudvikling af
  • kontakter mellem såvel amatør som professionelle musikudøvere og
  • sponsorerneprogramudvikling
  • markedsføring
  • planlægning
  • finansiering
  • administration og økonomisk forvaltning, herunder skatter og afgifter mv.
Hvert projekt kan have sit eget mål og formål - inden for ovennævnte hovedformål for DaMuCo – aftalt med sponsorerne og tilpasset den aktuelle situation.
§4 Kapital
Institutionens virksomhed finansieres af billetindtægter, indtægter ved salg af reklame og programmer m.v. og ved støtte fra det offentlige og private.

Institutionen har ingen indskudskapital. Bestyrelsen kan bestemme at et evt. overskud ved institutionens aktiviteter skal henlægges som stamkapital, indtil den udgør 300.000 kr.

Institutionens indtægter/projektoverskud skal anvendes til opfyldelse af institutionens formål i det år, de er optjent eller inden for 5 år herefter.

For institutionens gæld hæfter alene institutionens formue og ingen af institutionens stiftere eller bestyrelsesmedlemmer.
§5 Ledelse
Institutionen ledes af dirigent Michael Deltchev (livsvarig), som formand for bestyrelsen, der i øvrigt minimum skal have:

Marketingchef
Sekretær
Økonomichef
Projektleder(e)

Bestyrelsen kan efter behov supplere sig med flere projektledere.

Bestyrelsen kan endvidere ved enstemmig beslutning supplere sig med yderligere medlemmer med særlig indsigt på fagområder, som skønnes at have betydning for institutionens virksomhed.

Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal blandt fremmødte bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

Alle projekter ledes af en projektgruppe, der kan have medlemmer fra bl.a. sponsorerne og andre lokale interessenter. Projektgrupperne referer til DaMuCos bestyrelse og har som projektleder en af DaMuCos bestyrelsesmedlemmer.

Alle bestyrelsesmedlemmer er ulønnede, idet dog Michael Deltchev kan kompenseres for tid med gået til kunstneriskudvikling og gennemførelse af sponserede projekter eller DaMuCos egne projekter. Bestyrelsesmedlemmer kan efter beslutning i bestyrelsen kompenseres for transport og kommunikationsudgifter anvendt til institutionens eller projekternes formål.
§6 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og så ofte, mindst 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden med 8 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden til samtlige medlemmer.
§7 Prokura
Institutionen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.
§8 Regnskab
Institutionens regnskabsperiode løber fra 01.01. til 31.12.

Institutionens regnskab føres af økonomichefen.

Regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor.

Regnskabet skal foreligge udarbejdet, revideret og underskrevet af bestyrelsen inden 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.
§ 9 Protokol
Sekretæren tager referat, hvori noteres, hvilke beslutninger, der er vedtaget på møder i institutionen, og hvilke personer, der deltog i mødet.
§ 10 Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægter kan alene ske efter enstemmig vedtagelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt institutionen måtte blive omfattet af fondslovgivningen, skal de herefter fornødne vedtægtsændringer kunne gennemføres af bestyrelsens flertal ved Justitsministeriets og fondsmyndighedernes samtykke. jvf. fondslovens § 32.

Såfremt institutionen måtte blive omfattet a fondslovgivningen, skal fondsmyndigheden være Kulturministeriet.
§ 11 Opløsning
Institutionen kan opløses, såfremt bestyrelsen træffer beslutning herom. Opløsning kan kun ske med samtykke fra de bidragydere, som måtte have betinget deres støtte til institutionen af, at den forbliver virksom inden for en given periode. Bestyrelsen drager omsorg for opløsningen.

Bestyrelsen kan udpege en likvidator. Såfremt hele bestyrelsen er afgået, udpeges likvidator af Sø- og Handelsrettens skifteafdeling.

Institutionens formue uddeles ved opløsning til aktiviteter, der kun vedrører kulturelle formål, primært i Ebeltoft.

Således vedtaget og tiltrådt den 19. marts 2007 af følgende bestyrelse:

Formand: Michael Deltchev
Marketingchef: Dorthe Høst
Projektleder: Kristian Krog
Projektleder: Jeppe Rørsgaard
Projektleder: Lars Peitersen
Sekretær: Lisbet Bodilsen
Økonomichef: Hans Bodilsen
© 1990-2017 Danish Music Consort, Ebeltoft, Nationalpark Mols Bjerge, Denmark
Lav din egen hjemmeside med mono.net